Nie przegap szansy na marszałkowskie stypendium!

Fot. Łukasz Wawer/LCI
Młodzi, zdolni Lubuszanie, to program dla Was! Zdobądź kasę, by rozwijać zainteresowania. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otwiera nabór wniosków o stypendia dla lubuskich uczniów i studentów.

Do 30 września 2023 r. trwa przyjmowanie wniosków stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. To świadczenia dla uczniów mających wybitne osiągnięcia w nauce i realizujących twórcze lub artystyczne pasje. Poprzez program stypendialny Samorząd Województwa Lubuskiego pomaga uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele i rozwijać zainteresowania. Stwarza też młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju. Stypendia są także formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje, przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024 należy składać, w terminie do dnia 30 września 2023 r.

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych oraz wzór wniosku znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.lubuskie.pl w zakładce Dla mieszkańcaStypendia Marszałka → Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne.

Pieniądze również dla studentów

O wsparcie ze strony samorządu mogą starać się także studenci. Dla nich przygotowano stypendia motywujące i przedsiębiorcze. Celem takiej pomocy jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa.

Stypendium motywujące jest przeznaczone dla osób, które rozpoczynają studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku technicznym, ekonomicznym, biologiczno-przyrodniczym lub pedagogicznym na specjalności nauczycielskiej.

Stypendia przedsiębiorcze są zaś przeznaczone dla osób, które ukończyły już studia stacjonarne I stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych, kontynuują naukę na studiach stacjonarnych II stopnia i rozpoczęły proces zakładania działalności gospodarczej. Stypendium jest przyznawane na rozwój własnego biznesu.

Termin składania wniosków o oba stypendia mija 20 października 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, zaświadczenie o studiowaniu na lubuskiej uczelni oraz kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach lub olimpiadach, pracę wolontariacką bądź pracę i przynależność do lubuskiej organizacji pozarządowej (w przypadku stypendium motywującego) oraz zaświadczenie o studiowaniu na lubuskiej uczelni oświadczenie potwierdzające rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kopię biznesplanu (w przypadku stypendium przedsiębiorczego).

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej lubuskie.plw zakładce Dla MieszkańcaStypendia MarszałkaStypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 410.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

konferencja współpracy teatrów

Teatr i teatr, Zielona Góra i Cottbus

W czwartek, 17 lipca 2024, dyrektor Robert Czechowski oraz dyrektor i reżyser Reinhart Drogla uścisnęli dłonie, oficjalnie przypieczętowując porozumienie o artystycznej współpracy. Lubuski Teatr w

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content