Współpraca bez granic

Relacje polsko-niemieckie na szczeblu ogólnokrajowym nie są w  ostatnich latach przykładem wzorcowej współpracy, a polski rząd konsekwentnie demonizuje naszego zachodniego sąsiada. Zgoła odmiennie ma się sytuacja na szczeblu samorządowym.

Dobrze widać to po polityce prowadzonej przez władze województwa lubuskiego, które aktywnie włączają się w partnerstwo z  sąsiadującymi landami: Brandenburgią i Saksonią.

Namacalnym przykładem tej dobrej współpracy jest specjalny unijny program Interreg, który ma umacniać tereny przygraniczne. – W  trakcie realizowania tego programu na terenie województwa lubuskiego i Brandenburgii w latach 2014-2020, realizowaliśmy projekty warte ok. 100 milionów euro, a w ramach tej sumy udało nam się po obu stronach granicy przeprowadzić 72 projekty, m.in. dotyczące turystyki, kultury, sportu i  kwestii zdrowotnych – podsumowuje członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.

Podsumowanie programu Interreg z ostatniej perspektywie UE odbyło się w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze pt. „Znajdź swoją szansę z Interregiem”. Dyskutowano i  debatowano o  tym, w  jaki sposób unijne fundusze zmieniły pogranicze polsko-niemieckie w  ostatnich latach oraz jaka powinna być przyszłość tego przedsięwzięcia i  jakie powinny być jej filary i priorytety.

W  podobnym tonie odbywało się dwudniowe spotkanie przed- stawicieli zarządu i  sejmiku województwa lubuskiego z delegacją Parlamentu Krajowego Brandenburgii. Uczestnicy wskazali te obszary, gdzie należy zacieśnić współpracę. Szczególny nacisk w  kolejnych latach ma być położony na połączenia kolejowe pomiędzy oboma regionami, postulował o to Tadeusz Jędrzejczak, a strona niemiecka przyjęła z apro- batą. – Musimy działać razem. Mamy od 30 lat traktat o dobrych stosunkach sąsiedzkich. Jest on w  Brandenburgii żywy i  jest wypełniany – mówiła prof. dr Ulrike Liedtke, prezydent parlamentu krajowego Brandenburgii.

Podczas rozmów poruszono także temat polskich pracowników w  Niemczech, zwłaszcza pod kątem budowy fabryki Tesli w Berlinie. Mówiono o ochronie środowiska, problemach energe- tycznych, elektromobilności oraz o  trwającej pandemii i  prognozowanej kolejnej fali zakażeń. Tadeusz Jędrzejczak przy tej okazji podziękował stronie niemieckiej za wsparcie lubuskich szpitali w  czasie pandemii. – Ta pomoc jeszcze bardziej wzmocniła współpracę między naszymi regionami i  pokazała, że w  trudnych sytu- acjach możemy na siebie liczyć – podkreślił.

Stronę polską w  tych rozmowach reprezentowali: Tadeusz Jędrzejczak – członek zarządu województwa lubuskiego, Wacław Maciuszonek – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Grzegorz Potęga – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa oraz Sła- womir Muzyka – przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa. Na grudzień 2021 roku planowana jest rewizyta lubuskich władz samorządowych w  stolicy Brandenburgii – Poczdamie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Miasto wsparło gorzowską AJP (WIDEO)

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, podpisali umowę dotyczą finansowego wsparcia działań naukowych

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content