Może masz pomysł, jak usprawnić naszą służbę zdrowia…

W centrum zainteresowania jest rodzina. Fot. pixabay
„Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030” został poddany pod osąd zainteresowanych. Zarząd województwa lubuskiego prosi o opinie.

– Kiedy w 2010 r. przyjmowana była pierwsza Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia z perspektywą do 2013 r., wiele inwestycji w szpitalach w naszym województwie było jeszcze “na papierze” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.  – Dzięki środkom unijnym udało się wyposażyć placówki w wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny, przeprowadzono termomodernizacje i remonty na oddziałach.

Rewolucji ciąg dalszy

Jak podkreśla marszałek na poprawę sytuacji w lubuskiej ochronie zdrowia wpłynęły również inne zmiany: jednym z największych wydarzeń w dziejach Województwa Lubuskiego było oddłużenie szpitala w Gorzowie Wlkp., który od wielu lat borykał się z historycznym, rekordowym zadłużeniem. „Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030”ma być dokumentem, który uwzględnia infrastrukturalną i organizacyjną rewolucję w zdrowiu, ale również pokazuje, nad którymi obszarami musimy jeszcze pracować. Dlatego realizacja celów wyznaczonych w Programie zależy jednak od nas wszystkich i ma się przyczynić do zapewnienia wszystkim mieszkańcom regionu swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie.

„Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030” jest kontynuacją „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020” (z perspektywą do 2021 r.). Dokument jest także rozwinięciem „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030” w zakresie promocji i ochrony zdrowia w regionie lubuskim.

Podstawę opracowania LPOZ 2030 stanowią zapisy ustaw: z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa art. 14 ust.1 pkt 2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 9 pkt 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.).

Z myślą o zdrowiu Lubuszan

Program określa priorytetowe cele i kierunki działań w polityce promocji i ochrony zdrowia w regionie lubuskim w kolejnych latach i jest wyrazem dążenia Województwa Lubuskiego do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie.

Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030 składa się z części diagnostycznej, która zawiera dane demograficzne i epidemiologiczne oraz aktualne zasoby kadrowe i infrastrukturalne lubuskiego systemu ochrony zdrowia. Uwzględnia również informacje dotyczące nakładów finansowych na leczenie oraz inwestycje.

Druga część Programu ma charakter planistyczny. W oparciu o analizę SWOT opracowane zostały zadania, które przypisano celom strategicznym i operacyjnym. Ponadto dokument zawiera opis sytemu wdrażania i monitorowania realizacji Programu. Integralną część LPOZ 2030 stanowią załączniki: wykaz inwestycji zgłoszonych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (unijnych i krajowych) oraz wykaz inwestycji wskazanych w strategiach rozwoju wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia.

Konsultacje społeczne

Elektroniczną wersję projektu LPOZ 2030 wraz z załącznikami zamieszczono poniżej oraz w zakładce „Dla mieszkańca”, podzakładka „Zdrowie” (www.lubuskie.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w zakładce „Ochrona zdrowia” (www.bip.lubuskie.pl).

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem należy złożyć pisemnie na dostępnym poniżej Formularzu uwag w terminie od 2 do 16 lutego 2022 r. na adres: sekretariat.dz@lubuskie.pl. O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 16 lutym 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

W ten weekend świętował Park Mużakowski

– Park Mużakowski to nasza perełka, ale też modelowy przykład polsko-niemieckiej współpracy – powiedział wicemarszałek lubuski Sebastian Ciemnoczołowski, wsiadając do pociągu zmierzającego w kierunku Łęknicy.

Więcej pieniędzy na nowe żłobki

Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pozwoliły obecnemu rządowi zwiększyć kwotę na program „Aktywny Maluch” aż o 1 mld zł. – W sumie mamy na

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content