Dyrektor „Medyka” odwołany ze stanowiska

Dyroktor Medyka odwołany. Fot. Łukasz Wawer
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 11 lutego br. podjął uchwałę w sprawie odwołania Jarosława Marcinkowskiego ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze.

Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia. Konieczność odwołania pana Jarosława Marcinkowskiego z funkcji Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze zachodzi w związku z naruszeniem zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.).

Zadecydowały oświadczenia majątkowe

Pan Jarosław Marcinkowski w składanych Marszałkowi Województwa Lubuskiego oświadczeniach majątkowych w latach 2015-2021, w punkcie VI oświadczeń zamieszczał wpis: „nie dotyczy”. Taką treść należy wpisywać, gdy poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. Tak więc wpisanie formuły „nie dotyczy” w tym punkcie, oznacza, że osoba oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 10 lutego 2022 r. stwierdzono, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) zarejestrowana jest działalność gospodarcza pod nazwą Jarosław Marcinkowski Firma PHU „Med.Jar” w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 lok. 108 w Zielonej Górze. Według statusu działalności gospodarczej firma jest aktywna i działa od 1 sierpnia 2001 r. Dodatkowo Pan Jarosław Marcinkowski pełni funkcję pełnomocnika w firmie BEATA KONECKA-MARCINKOWSKA 1. GABINET STOMATOLOGICZNY 2. GABINET RENTGENODIAGNOSTYKI STOMATOLOGICZNEJ X-DENT.

Zgodnie z art. 2 pkt 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zostały wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej m. in. przez: kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Jak wyraźnie wynika z art. 4 pkt 6 ww. ustawy, dyrektor szkoły, jako kierownik wojewódzkiej jednostki organizacyjnej nie może prowadzić działalności gospodarczej, i to zarówno na własny rachunek, jak i wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Skutkuje odwołaniem

Naruszenie powyższych zakazów, w przypadku kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych skutkuje odwołaniem ich przez właściwy organ.

Jednocześnie należy wskazać, że zatajenie informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w oświadczeniach majątkowych, zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, skutkuje powstaniem odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.).

Odwołanie Pana Jarosława Marcinkowskiego z funkcji Dyrektora zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Poświadczenie nieprawdy

W związku z powzięciem informacji o podejrzeniu poświadczenia nieprawdy przez dyrektora Jarosława Marcinkowskiego, urząd marszałkowski dokonał szczegółowej analizy składanych przez dyrektora oświadczeń majątkowych oraz innej aktywności. Jak wynika z rejestru KRS, pan Jarosław Marcinkowski był założycielem Fundacji Opus Magnum, która jest organem prowadzącym konkurencyjnej szkoły pod nazwą Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze przy ul. Ułańskiej 2 i współwłaścicielem budynku jest pan J. Marcinkowski.

Obecnie prezesem tej fundacji jest pan Krzysztof Drogi, który pełniąc funkcję prezesa organu prowadzącego konkurencyjną szkołę, wystąpił jednocześnie – w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – do przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego z prośbą o udostępnienie związkowi zawodowemu możliwości zabrania głosu na sesji sejmiku województwa lubuskiego w dniu 14.02 br. w celu wyrażenia opinii w sprawie zamiaru przekształcenia CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze poprzez zmianę siedziby.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął również decyzję o skierowaniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o skontrolowanie oświadczeń majątkowych J. Marcinkowskiego z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Prezydent Gorzowa Wlkp. z absolutorium (FOTO)

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki podczas sesji Rady Miasta 18 czerwca otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, czterech

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content