Dyrektor „Medyka” odwołany ze stanowiska

Dyroktor Medyka odwołany. Fot. Łukasz Wawer
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 11 lutego br. podjął uchwałę w sprawie odwołania Jarosława Marcinkowskiego ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze.

Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia. Konieczność odwołania pana Jarosława Marcinkowskiego z funkcji Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze zachodzi w związku z naruszeniem zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.).

Zadecydowały oświadczenia majątkowe

Pan Jarosław Marcinkowski w składanych Marszałkowi Województwa Lubuskiego oświadczeniach majątkowych w latach 2015-2021, w punkcie VI oświadczeń zamieszczał wpis: „nie dotyczy”. Taką treść należy wpisywać, gdy poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. Tak więc wpisanie formuły „nie dotyczy” w tym punkcie, oznacza, że osoba oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 10 lutego 2022 r. stwierdzono, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) zarejestrowana jest działalność gospodarcza pod nazwą Jarosław Marcinkowski Firma PHU „Med.Jar” w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 lok. 108 w Zielonej Górze. Według statusu działalności gospodarczej firma jest aktywna i działa od 1 sierpnia 2001 r. Dodatkowo Pan Jarosław Marcinkowski pełni funkcję pełnomocnika w firmie BEATA KONECKA-MARCINKOWSKA 1. GABINET STOMATOLOGICZNY 2. GABINET RENTGENODIAGNOSTYKI STOMATOLOGICZNEJ X-DENT.

Zgodnie z art. 2 pkt 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zostały wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej m. in. przez: kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Jak wyraźnie wynika z art. 4 pkt 6 ww. ustawy, dyrektor szkoły, jako kierownik wojewódzkiej jednostki organizacyjnej nie może prowadzić działalności gospodarczej, i to zarówno na własny rachunek, jak i wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Skutkuje odwołaniem

Naruszenie powyższych zakazów, w przypadku kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych skutkuje odwołaniem ich przez właściwy organ.

Jednocześnie należy wskazać, że zatajenie informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w oświadczeniach majątkowych, zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, skutkuje powstaniem odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.).

Odwołanie Pana Jarosława Marcinkowskiego z funkcji Dyrektora zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Poświadczenie nieprawdy

W związku z powzięciem informacji o podejrzeniu poświadczenia nieprawdy przez dyrektora Jarosława Marcinkowskiego, urząd marszałkowski dokonał szczegółowej analizy składanych przez dyrektora oświadczeń majątkowych oraz innej aktywności. Jak wynika z rejestru KRS, pan Jarosław Marcinkowski był założycielem Fundacji Opus Magnum, która jest organem prowadzącym konkurencyjnej szkoły pod nazwą Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze przy ul. Ułańskiej 2 i współwłaścicielem budynku jest pan J. Marcinkowski.

Obecnie prezesem tej fundacji jest pan Krzysztof Drogi, który pełniąc funkcję prezesa organu prowadzącego konkurencyjną szkołę, wystąpił jednocześnie – w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – do przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego z prośbą o udostępnienie związkowi zawodowemu możliwości zabrania głosu na sesji sejmiku województwa lubuskiego w dniu 14.02 br. w celu wyrażenia opinii w sprawie zamiaru przekształcenia CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze poprzez zmianę siedziby.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął również decyzję o skierowaniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o skontrolowanie oświadczeń majątkowych J. Marcinkowskiego z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Miasto wsparło gorzowską AJP (WIDEO)

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, podpisali umowę dotyczą finansowego wsparcia działań naukowych

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content