Eksperci dyskutowali o funduszach UE. Wśród nich lubuska marszałek

W Warszawie eksperci rozmawiali o funduszach europejskich. fot. lubuskie.pl
O funduszach europejskich dla nowoczesnej gospodarki rozmawiano w czwartek 23 czerwca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Związek Województw RP reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek Elżbieta Anna Polak – z ramienia Związku Województw RP – uczestniczyła jako ekspert w pracach Prekomitetu monitorującego odnośnie nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, następcy POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Lubuska marszałek zgłosiła uwagi do Kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”. Rekomendacja dotyczyła oceny projektu w zakresie współpracy dużych przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami sektora MŚP. Współpraca ta powinna być prowadzona zarówno w okresie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu – w okresie trwałości projektu. Dzięki temu MŚP będą mogły może czerpać korzyści ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem na każdym z etapów realizacji przedsięwzięcia i uzyskać rzeczywistą wartość dodaną takiego partnerstwa.

fot. lubuskie.pl

Elżbieta Anna Polak zwróciła również uwagę, iż w kryterium oceniającym nowość rezultatów projektu w skali ponadkrajowej, które ocenia czy w wyniku projektu powstanie innowacyjny produkt/technologia/usługa, konieczne jest przedstawienie dowodów pozwalających na weryfikację tej informacji, która będzie ujęta we wniosku o dofinansowanie.

Zgłosiła także uwagę dotyczącą oceny korzyści, jakie ma uzyskać wnioskodawca projektu w czasie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Kryterium to zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i konieczne jest określenie, w sposób niebudzący wątpliwości, wymiernych korzyści, jakie niesie współpraca przy realizacji projektu.

Marszałek wniosła także uwagi do jednego z punktu w regulaminie Prekomitetu, w którym mowa o wyborze przewodniczącego. Marszałek zawnioskowała, aby przewodniczącego wybierała spośród swoich członków sama grupa robocza.

Postulaty zgłoszone przez lubuską marszałek zostały uwzględnione.  

Prace komitetu będą skupiały się na kryteriach wyboru projektów i metodyki oceny projektów do wsparcia. Przewidywany budżet nowego programu to 7,9 mld EUR (36 mld złotych) a jego główne założenia skupią się wokół innowacyjnych rozwiązań. Program FENG zakłada szerokie wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie procesu B+R+I (Badania + Rozwój + Innowacje) oraz kładzie nacisk na współpracę nauki z biznesem.

Za realizację programu odpowiadać będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

fot. lubuskie.pl

Innowacje, badania, zaawansowane technologie  

Główne cele FENG ukierunkowane będą na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, oraz transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Z FENG będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje oraz instytucje. Oferta Programu skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi czy instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji i instytucji finansowych.

Zielona gospodarka i środowisko przyjazne innowacjom

Program FENG opiera się o trzy główne Priorytety:

1. wsparcie dla przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożenie rozwiązań, internacjonalizacja nowych rozwiązań, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i zielonej gospodarki;

2. środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;

3. zazielenienie przedsiębiorstw, które skupia się na działaniach mających przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Program FENG oferuje nowe podejście, modułowe, gdzie projekt obok części obowiązkowej poświęconej B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz zwiększenie kompetencji pracowników.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Prezydent Gorzowa Wlkp. z absolutorium (FOTO)

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki podczas sesji Rady Miasta 18 czerwca otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, czterech

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content