Eksperci dyskutowali o funduszach UE. Wśród nich lubuska marszałek

W Warszawie eksperci rozmawiali o funduszach europejskich. fot. lubuskie.pl
O funduszach europejskich dla nowoczesnej gospodarki rozmawiano w czwartek 23 czerwca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Związek Województw RP reprezentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek Elżbieta Anna Polak – z ramienia Związku Województw RP – uczestniczyła jako ekspert w pracach Prekomitetu monitorującego odnośnie nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, następcy POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Lubuska marszałek zgłosiła uwagi do Kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”. Rekomendacja dotyczyła oceny projektu w zakresie współpracy dużych przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami sektora MŚP. Współpraca ta powinna być prowadzona zarówno w okresie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu – w okresie trwałości projektu. Dzięki temu MŚP będą mogły może czerpać korzyści ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem na każdym z etapów realizacji przedsięwzięcia i uzyskać rzeczywistą wartość dodaną takiego partnerstwa.

fot. lubuskie.pl

Elżbieta Anna Polak zwróciła również uwagę, iż w kryterium oceniającym nowość rezultatów projektu w skali ponadkrajowej, które ocenia czy w wyniku projektu powstanie innowacyjny produkt/technologia/usługa, konieczne jest przedstawienie dowodów pozwalających na weryfikację tej informacji, która będzie ujęta we wniosku o dofinansowanie.

Zgłosiła także uwagę dotyczącą oceny korzyści, jakie ma uzyskać wnioskodawca projektu w czasie współpracy z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową. Kryterium to zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i konieczne jest określenie, w sposób niebudzący wątpliwości, wymiernych korzyści, jakie niesie współpraca przy realizacji projektu.

Marszałek wniosła także uwagi do jednego z punktu w regulaminie Prekomitetu, w którym mowa o wyborze przewodniczącego. Marszałek zawnioskowała, aby przewodniczącego wybierała spośród swoich członków sama grupa robocza.

Postulaty zgłoszone przez lubuską marszałek zostały uwzględnione.  

Prace komitetu będą skupiały się na kryteriach wyboru projektów i metodyki oceny projektów do wsparcia. Przewidywany budżet nowego programu to 7,9 mld EUR (36 mld złotych) a jego główne założenia skupią się wokół innowacyjnych rozwiązań. Program FENG zakłada szerokie wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie procesu B+R+I (Badania + Rozwój + Innowacje) oraz kładzie nacisk na współpracę nauki z biznesem.

Za realizację programu odpowiadać będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

fot. lubuskie.pl

Innowacje, badania, zaawansowane technologie  

Główne cele FENG ukierunkowane będą na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, oraz transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Z FENG będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje oraz instytucje. Oferta Programu skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi czy instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji i instytucji finansowych.

Zielona gospodarka i środowisko przyjazne innowacjom

Program FENG opiera się o trzy główne Priorytety:

1. wsparcie dla przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożenie rozwiązań, internacjonalizacja nowych rozwiązań, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i zielonej gospodarki;

2. środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;

3. zazielenienie przedsiębiorstw, które skupia się na działaniach mających przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Program FENG oferuje nowe podejście, modułowe, gdzie projekt obok części obowiązkowej poświęconej B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz zwiększenie kompetencji pracowników.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content